බෘනා කෝපි මේසය

Size
L-38" | W-18" | H-17" | Table Leg 3"x3"

Available in:
Teak