ඇන්ජෙලා සෝෆා

"Fox Exclusive" කාණ්ඩයට අයත් සුවිශේෂී නිමාවෙන් යුක්ත සෝෆාවකි
Available in
Jet Black, Caramel Brown, Ruby Red,  Club Maroon, Chocolate Brown